CPS-AVIS-COOKIES

Per facilitar la navegació i millorar la informació i els serveis, La Meva Salut utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continues navegant, es considera que estàs acceptant-ne l'ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
 

Glossari

Glossari

Antigen

Substància reconeguda com a estranya per l'organisme, capaç d'induir en aquest una resposta immunitària i la producció d'anticossos.

Atenció especialitzada

Atenció que presta un metge o metgessa especialista en la consulta externa d'un hospital, o bé en un centre d'atenció primària amb especialistes.

La Meva Salut

Espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut. 
Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de proves i les exploracions complementàries. Aquesta informació ha de ser publicada pels centres per tal que els pacients la puguin visualitzar i consultar a través de La Meva Salut.
Per garantir la confidencialitat i la seguretat en l'accesibilitat a les dades és necessari disposar d'un certificat digital o d'una contrasenya que se sol·licita al centre d'atenció primària.

Centre d'atenció primària (CAP)

Lloc on s'ofereixen els serveis d'atenció primària de la salut.

Certificat digital

Certificat signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i en confirma la identitat. 

Codi d'identificació personal (CIP)

És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut. Apareix imprès a sobre del nom de la persona.

Diagnòstic

Determinació d'una malaltia pels signes o símptomes que li són propis.

Equip d'atenció primària (EAP)

L'equip d'atenció primària està format per metges de família, especialistes en pediatria i odontologia, professionals d'infermeria i treballadors socials i professionals del servei d'atenció al ciutadà.

Història clínica

La història clínica comprèn el conjunt de documents relatius als processos assistencials de cada pacient, amb la identificació dels metges i d'altres professionals que hi han intervingut, amb l'objectiu d'obtenir la màxima integració possible de la documentació clínica de cada pacient.

Història clínica compartida a Catalunya (HC3)

Eina del Departament de Salut on s'incorporen les dades més rellevants derivades de l'atenció a les persones en els centres assistencials del sistema sanitari públic a Catalunya.
Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden compartir i consultar la informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des dels diferents hospitals, centres d'atenció primària i serveis d'urgències i emergències.
Disposar d'aquest instrument permet millorar la qualitat de l'atenció, la utilització dels recursos, l'apoderament de les persones i, per tant, l'eficiència del sistema sanitari públic.
Les persones poden accedir a aquesta informació a través de La Meva Salut, on poden consultar els documents i informes que s'han publicat a l'HC3.

Recepta electrònica

Document que reben les persones amb la medicació prescrita.
Quan el metge o metgessa us prescriu un tractament, us lliura el pla de medicació, un full on consta tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament. Al pla de medicació, hi podeu consultar el nom dels medicaments prescrits, la dosi i la freqüència d'administració, el temps previst de durada del tractament i comentaris si ho consideren necessari. 
A La Meva Salut podeu descarregar el pla de medicació vigent i podeu veure la data de la propera dispensació, si heu recollit ja el medicament i, de cada medicament, podeu consultar més informació en català, espanyol, xinès, àrab, anglès, francès o portuguès.

eConsulta

L'eConsulta és una eina de consulta interactiva entre el ciutadà i els professionals de salut que complementa l'atenció presencial. Us permet enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb la possibilitat d'afegir-hi fitxers annexos, documents o imatges. El professional us respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables i rebreu una notificació quan ho faci.

Targeta sanitària individual (TSI)

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats i a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut. Facilita la identificació de forma ràpida i correcta a través del codi d'identificació personal (CIP). 

Vacuna/immunització

Preparat terapèutic que pot contenir microorganismes morts o vius atenuats, antígens derivats d'agents patògens o productes antigènics de tumors propis, i que s'administra per potenciar una resposta immunitària específica concreta.
La immunització és l'administració d'un preparat antigènic obtingut a partir d'agents infecciosos (bacteris, virus o paràsits) per tal d'induir una resposta immunitària específica, que protegeix contra una determinada malaltia infecciosa.