La meva agenda

Conté dues seccions: Visites i Llistes d'espera.

Visites

El centres assistencials estan en fase d'incorporació d'aquesta informació. Permet consultar les cites programades en l'atenció primària, les consultes amb els especialistes dels centres i hospitals i les proves diagnòstiques presentades en ordre cronològic invers (de més a menys recent). No es poden visualitzar les visites amb data anterior al dia que estem consultant (visites programades en el passat).

De cada visita mostra:

 • Data i hora.
 • Centre.
 • Motiu.
 • Professional, en cas que el centre l'hagi enregistrat.
 • Possibilitat d'afegir-la al calendari de Google.

Podeu ordenar-les de forma ascendent/descendent per les dates. Aquesta informació i aquesta funcionalitat s'aplica a també a les tres primeres columnes de la pantalla.

 

Llistes d'espera

Si teniu pendent una intervenció quirúrgica hi trobareu informació sobre la llista d'espera.
Si no esteu en espera de cap intervenció quirúrgica sortirà el missatge No s'han trobat dades.

De cada intervenció es mostra la informació següent:

 • Intervenció quirúrgica: Nom de la intervenció quirúrgica inclosa en llista.
 • Tipus intervenció: Indicador de tipus de temps de gestió. Els indicadors poden ser els següents:
  • G: Intervenció amb temps màxim garantit
  • D: Intervenció amb termini d'espera de referència
 • Estat. "en espera" si esteu pendent d'intervenció; "en procés de derivació" si us han passat d'un centre a un altre per realitzar l'operació, i "baixa" si ja us han operat, heu demanat no operar-vos o si, per motius mèdics, el vostre metge o metgessa us ha ajornat l'operació.
 • Inclusió en llista: data de la inclusió en llista d'espera al registre del CatSalut.
 • Previsió d'intervenció facilitada pel centre. si no consta, el camp sortirà en blanc.
 • Centre: centre que ha declarat la inclusió en la llista d'espera. En cas de trasllat d'un centre a un altre, la intervenció:
  • pot aparèixer en dos centres si el centre d'origen no ha fet la comunicació de baixa, o
  • pot no sortir si el centre d'origen ha fet la comunicació de baixa i el nou encara no n'ha fet la inclusió.
 • Centre destinació (en cas de derivació): nom del centre destí en cas de derivació.
 • Mitjana de temps d'espera: mitjana del temps d'espera per a aquesta intervenció en aquest centre, d'acord amb la informació que es publica mensualment al web del CatSalut. En cap cas es dóna informació personalitzada sobre la intervenció en concret.

Temps d'espera garantit pel CatSalut i temps d'espera de referència. Aquesta dada es dona d'acord amb l'Ordre SLT/101/2015, de 21 d'abril, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés, i l'Ordre SLT/102/2015, de 21 d'abril, per la qual s'estableixen els terminis de referència per a l'accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la Salut.

Per defecte, la relació de les intervencions quirúrgiques es presenta en ordre cronològic invers (de més a menys recent). I les fletxes de la dreta de les columnes permeten l'ordenació ascendent/descendent de les dates. Aquesta funcionalitat s'aplica a totes les columnes de la pantalla.

En cas de dubte o desacord amb aquestes dades, us heu d'adreçar al centre on esteu en llista d'espera per al procediment quirúrgic.

El procés d'informació sobre llistes d'espera es troba en la darrera fase d'elaboració i és possible que hi hagi alguna dada incompleta o pendent d'actualitzar.