Els pares, mares o tutors d'infants menors de 18 anys poden demanar l'accés dels seus fills o de les persones de les quals són responsables legals.

Entre els 16 i els 18 anys, cal que el vostre fill o filla us autoritzi a accedir al seu portal.

El mateix dia que fan els anys, automàticament, els progenitors en perdren l'accés. En els cas de les persones de les quals teniu responsabilitat legal, l'accés es pot mantenir més enllà d'aquesta edat, sempre que el document legal ho indiqui explícitament.

La petició és individual (l'ha de fer personalment el pare, mare o responsable legal i ha de portar tota la documentació requerida) i s'ha de sol·licitar centre d'atenció primària.

Si ja accediu al vostre portal, ja sigui amb certificat digital o amb contrasenya, cal tornar a anar al CAP per sol·licitar l'accés a La Meva Salut dels fills o persones de les quals sigueu responsables legals i lliurar la documentació necessària.

Requisits

 • Tenir 16 anys o més.
 • Tenir targeta sanitària individual.
 • Tenir un fill menor d'edat o ser responsable legal de la  persona de la qual es vol demanar l'accés.
 • Tenir accés a La Meva Salut (ja sigui amb certificat digital o contrasenya).

Documentació que cal portar al CAP

 • La vostra targeta sanitària individual (TSI).
 • El vostre DNI o document identificatiu.
 • La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de qui sol·liciteu l'accés.
 • El llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal.

Procediment

 • Presenteu la documentació.
 • Signeu la sol·licitud d'accés que us lliuraran al CAP, que mostra les vostres dades i les de la persona de la qual sol·liciteu l'accés al portal de LMS.
 • Un cop tingueu accés a LMS dels vostres fills, la propera vegada que entreu al vostre portal (tant si ho feu amb certificat digital o amb contrasenya) la primera pantalla us permetrà accedir a LMS personal o portal de les persones de les quals tingueu autoritzat l'accés.
 • Si el vostre fill té entre 16-18 anys, perquè pogueu accedir al seu portal us ho ha d'autoritzar; ho pot fer de dues maneres:

- Presencialment, des del CAP (quan demani accés a LMS)

- A través del seu portal de LMS; quan hi entri a l'apartat "Tutors autoritzats" trobarà els noms de les persones (pare, mare o responsable legal) que hagin anat al CAP a demanar l'accés.
 

Accedir a La Meva Salut (LMS) dels fills

 • L'accés a LMS dels vostres fills es fa amb les vostres credencials, a través del vostre portal, amb el vostre codi d'identificació personal (CIP) de la TSI, el vostre codi d'usuari (DNI o document acreditatiu) i la vostra contrasenya o certificat digital. Un cop hagueu entrat al portal, el sistema us deixarà seleccionar si voleu accedir a les vostres dades o a LMS dels vostres fills o de les persones de les quals sou responsables legals.
 • Quan accediu a LMS del fill o fillla, entreu al seu espai personal i esteu actuant en el seu nom. Per accedir al portal d'un altre fill o filla o per tornar al vostre, primer heu de desconnectar-vos i tornar a identificar-vos.

Per a més informació consulteu les FAQ

Qualsevol persona que sigui titular d'una targeta sanitària individual, que tingui 16 anys o més i que tingui certificat digital, o que hagi sol·licitat la contrasenya al seu centre d'atenció primària (CAP).

En el futur s'habilitarà la forma perquè els pares, mares o representats legals puguin accedir a La Meva Salut dles infants menors d'edat.

Els pares, mares o representats legals poden demanar l'accés al portal dels seus fills.

 

 

La Meva Salut compleix amb tots els requisits previstos al Regalment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.