Manual d'usuari

La Meva Salut és un espai digital segur que permet al ciutadà, a través d'una identificació digital, accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics. El projecte La Meva Salut neix amb l'objectiu d'afavorir la corresponsabilitat i participació dels ciutadans en la prevenció i cura de la seva pròpia salut posant a la seva disposició, en tot moment, la seva informació de salut.

La Meva Salut és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que posa a disposició dels ciutadans la informació del seu historial clínic. Aquesta informació és propietat del ciutadà i aquest l'ha de tenir, en tot moment, al seu abast.

En aquest espai podreu consultar les dades més rellevants que s'han incorporat a la vostra història clínica compartida: informes clínics, diagnòstics, medicació vigent i vacunes que s'han generat en l'atenció assistencial. També podreu accedir de forma personalitzada a alguns serveis en línia, com l'eConsulta (que ja ofereixen molts professionals dels centres d'atenció primària), connectar-vos a Tràmits gencat o a d'altres entitats relacionades amb la vostra salut.

Progressivament s'aniran incorporant altres funcionalitats que permetin la interacció i transacció amb el sistema de salut i es podrà personalitzar amb continguts específics segons els interessos personals. Aquest projecte està en evolució i s'hi van incorporant, de manera progressiva, les dades que procedeixen dels diferents centres de la xarxa sanitària pública.

Com a pare, mare o tutor d'una persona menor d'edat podeu demanar accés a La Meva Salut dels vostres fills o de les persones de les quals  tingueu la responsabilitat legal i hi podreu accedir fins als 18 anys (dels 16 als 18 amb la seva autorització). Podeu demanar l'accés a l'LMS d'una persona major d'edat si en sou responsables legals i el document que ho acredita ho especifica.

Tots els noms i dades que apareixen en aquest manual són ficticis i s'ha respectat en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.