Manual d'usuari

La Meva Salut és un espai un espai personal de salut digital que permet als seus usuaris accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes als professionals, realitzar tràmits i accedir a serveis digitals diversos de manera segura.

Excepcionalment, durant el període d'epidèmia per Coronavirus SARS-Co-V-2, podeu sol·licitar l'accés a La Meva Salut trucant al telèfon 900 053 723, de dilluns a divendres de 8h a 20h o a accedint a canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

Com a pare, mare o tutor d'una persona menor d'edat podeu demanar accés a La Meva Salut dels vostres fills o de les persones de les quals  tingueu la responsabilitat legal i hi podreu accedir fins als 18 anys (dels 16 als 18 amb la seva autorització). Podeu demanar l'accés a LMS d'una persona major d'edat si en sou responsables legals i el document que ho acredita ho especifica.

 

 

Tots els noms i dades que apareixen en aquest manual són ficticis i s'ha respectat en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.