CPS-AVIS-COOKIES

Per facilitar la navegació i millorar la informació i els serveis, La Meva Salut utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continues navegant, es considera que estàs acceptant-ne l'ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
 

CPS-Privadesa-i-seguretat

Avís legal

La Meva Salut compleix amb tots els requisits previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

També teniu la possibilitat de conèixer, des de la pestanya "Dades personals", a l'apartat "Equip d'atenció primària" de l'apartat "Accessos", quins centres i quines dades s'han consultat de la vostra història clínica compartida.

Per defecte es mostra la informació del darrer mes, però amb el botó "Mostra tot" es veuen totes les consultes dels darrers dos anys.

Termes i condicions d'ùs

Aquestes condicions regulen l’accés i ús de La meva salut (en endavant, LMS), així com els continguts que es mostrin o posin a disposició les persones usuàries de LMS, tant en la versió desenvolupada per a navegadors Web com en la versió App instal·lable en dispositius mòbils i s’aplicarà sense perjudici d’aquelles altres eventuals condicions particulars que l’usuari accepti.

LMS és un espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya major de 16 anys, accedir a la  informació de salut, fer consultes als professionals i realitzar tràmits de manera senzilla.

El responsable de LMS es el Departament de Salut amb domicili a la travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de dpd@ticsalutsocial.cat

Accés a LMS

A LMS s'hi pot accedir des del web https://lamevasalut.gencat.cat  i també descarregant-se l’app. Per accedir a LMS és necessari:

 • Tenir 16 anys o més
 • Tenir targeta sanitària individual
 • Haver-se donat d’alta i identificar-se mitjançant una contrasenya personal o disposar d’un certificat digital (a l’app només s’accedeix amb contrasenya)

També es pot accedir a LMS de fills i filles menors de 18 anys i de les persones de les quals se sigui responsable legal. Dels 16 als 18 anys caldrà comptar amb l’autorització per accedir a l’espai personal del menor, donat que la majoria d’edat sanitària comença als 16 anys.

Accedir amb contrasenya

Per accedir amb contrasenya a LMS es pot demanar des del formulari web i als centres d’atenció primària (CAP). Cal disposar de les dades de la targeta sanitària individual i del document identificatiu (el DNI o document equivalent).

Per donar-se d’alta a LMS cal facilitar un telèfon mòbil i d’una adreça electrònica on rebre les notificacions relatives al procés d’alta i a la renovació de contrasenya. També s’utilitzaran aquestes dades per fer-vos arribar des de LMS les notificacions dels serveis de salut.

La contrasenya personal, el codi d’usuari (DNI, NIE o document identificatiu personal) i el CIP (coi d’identificació personal que trobareu a la targeta sanitària), seran les vostres claus d’accés per accedir tant al web com a l’app de LMS.

Accedir amb certificat digital

El certificat digital és un document electrònic que garanteix la seguretat i confidencialitat en l'accessibilitat a les dades. Es pot accedir al web lamevasalut.gencat.cat amb certificat digital. A l’app només es pot accedir amb usuari i contrasenya.

LMS admet els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar els ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Accés a menors i tutelats

Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a LMS dels seus fills menors de 18 anys i dels tutelats. Dels 16 als 18 anys caldrà comptar amb l’autorització per accedir a l’espai personal del menor, donat que la majoria d’edat sanitària comença als 16 anys.

Caldrà que els adults disposin d’accés al seu espai en LMS abans de demanar l’alta per accedir a LMS dels menors. La petició és individual i l’ha de fer personalment el pare, mare o tutor des de LMS i, en cas necessari, de manera presencial al CAP.

Caldrà acreditar la següent documentació: La vostra targeta sanitària individual (TSI)

 • El vostre DNI o document acreditatiu
 • La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de qui sol·liciteu l’accés
 • El llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal.

Un cop disposeu d’accés a un altre espai personal en LMS a més del vostre, en accedir podreu seleccionar si voleu entrar a la vostra o a LMS dels vostres fills o persones de les quals sou responsables.

Recordeu que quan entreu a LMS del fill entreu al seu espai personal i esteu actuant en el seu nom.

Registre d’accessos

D’acord amb l’objectiu del Reial Decret 311/2022, de 2 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat, normativa associada i amb plenes garanties del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge dels afectats, i d'acord amb la normativa sobre protecció de dades personals, de funció pública o laboral, i altres disposicions que resultin d'aplicació, es registraran les activitats dels usuaris, retenint la informació estrictament necessària per a monitorar, analitzar, investigar i documentar activitats indegudes o no autoritzades, permetent identificar a cada moment a la persona que actua.

Així mateix, a fi de preservar la seguretat dels sistemes d'informació, garantint la rigorosa observança dels principis d'actuació de les Administracions públiques, i de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades i el respecte als principis de limitació de la finalitat, minimització de les dades i limitació del termini de conservació allí enunciats, el Departament de Salut en la mesura estrictament necessària i proporcionada, podrà analitzar les comunicacions entrants o sortints, i únicament per als fins de seguretat de la informació, de manera que sigui possible impedir l'accés no autoritzat a les xarxes i sistemes d'informació, detenir els atacs de denegació de servei, evitar la distribució malintencionada de codi nociu així com altres danys que puguin afectar a les xarxes i sistemes d'informació.

Accessibilitat

El Departament de Salut s’ha compromès a fer accessibles els seus webs i aplicacions mòbils de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a LMS en la versió desenvolupada per a navegadors Web, així com en la versió App instal·lable en dispositius mòbils amb sistema operatiu iOS i Android.

Propietat intelectual e industrial

El Departament de Salut és l'entitat titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual relatius a LMS. La seva denominació, així com altres signes distintius que apareixen en LMS, són propietat exclusiva del Departament de salut i queda prohibida la seva utilització per part de tercers que manquin d'autorització expressa per part de Departament de Salut.

Mitjançant les presents Condicions d'Ús, el Departament de Salut, com a propietari de LMS, concedeix a la persona usuària una llicència no exclusiva, limitada, temporal, revocable, d'àmbit territorial mundial i no subllicenciable per a la utilització de LMS, les seves funcionalitats i els seus continguts.
Ni LMS, ni el seu contingut pot ser copiat, reproduït, distribuït o utilitzat per a la creació de treballs aliens a aquesta sense el consentiment explícit i per escrit del Departament de Salut.

Condicions d'ús

L’ús de LMS implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

 1. La utilització de LMS es conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d’aplicació. En cas d’incompliment per part de l’usuari, l’Entitat es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés a LMS.

  A l'efecte del que es disposa en les presents Condicions d'Ús, s'entén com a contingut els textos, dissenys, índexs, formes, fotografies, vídeos, àudio, imatges, informes, opinions i, en general, qualsevol informació capaç de reproduir-se, distribuir-se i transformar-se mitjançant LMS.

  La col·locació de qualsevol document, text, imatge, vídeo o informació és responsabilitat exclusiva de qui ho faci. S'entén que, per la mera col·locació d'un document, text, imatge, vídeo, àudio o qualsevol altra informació, qui ho hagi facilitat renúncia a l'exercici de drets inherents a la propietat que pogués correspondre-li sobre la documentació o informació col·locada.

 2. Igualment, ha d'entendre's que la col·locació de documents, textos, imatges, vídeo, àudio o qualsevol altra informació que tinguin reconeguda una propietat intel·lectual o industrial, en contra de la voluntat dels seus autors i autores, serà sempre exigible enfront de qui realitzi l'acció contrària al règim de propietat que correspongui.

  En aquest cas, el Departament de Salut es reserva el dret de posar en coneixement i col·laborar amb les autoritats competents, si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués constància de qualsevol actuació il·lícita, podent esborrar i/o eliminar de LMS els continguts que donessin lloc a això.

 3. El Departament de Salut posa LMS a la disposició de les persones usuàries, assumint exclusivament la responsabilitat derivada de la diligència que li pogués ser exigible per Llei. En conseqüència, no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús o de l'ús fraudulent o il·lícit que realitzin les persones usuàries de LMS.

  El Departament de Salut podrà limitar l'emmagatzematge, publicació, distribució o compartició en LMS de continguts, comentaris o opinions que puguin ser considerats difamatoris, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, violents o que, de qualsevol manera contrariïn la moral, l'ordre públic o els bons costums, o resultin clarament il·lícits o il·legals o, en definitiva, resultin aliens a la finalitat de LMS.

  El Departament de Salut podrà suspendre o cancel·lar l’accés de les persones usuàries, en cas d’incompliment d’aquestes condicions d’us, sense dret a indemnització.

 4. Les persones usuàries estan obligades a fer un ús raonable de LMS, de conformitat amb la finalitat per a la qual s'ha creat i seran les úniques responsables dels continguts de qualsevol tipus que comparteixin a través de LMS. Queden prohibits els enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

  Les persones usuàries són les úniques responsables de custodiar les seves claus d'accés, així com enfront dels possibles perjudicats pels danys i/o perjudicis que es poguessin ocasionar a Departament de Salut i/o a terceres persones a causa d'un ús no autoritzat d'aquestes.

  Les persones usuàries que ho considerin oportú tenen la possibilitat d'informar al Departament de Salut d'aquells continguts, comentaris i persones usuàries que puguin estar vulnerant aquestes condicions d'ús. En cas que es comprovi la veracitat d'aquestes denúncies, el Departament de Salut podrà actuar segons el que s'estableix en els paràgrafs anteriors.

 5. El Departament de Salut es reserva el dret de revisar i modificar les presents Condicions d'Ús en qualsevol moment, entre altres, per motius legals, tècnics o per canvis en LMS.

 6. LMS queda sotmesa a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització de LMS.